Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego
personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej
Informacje o projekcie

[pdf] Informacje ogólne

[pdf] Program kursu doskonalącego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

[pdf] Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów

[pdf] Zasady zgłaszania się na kursy

[pdf] Szczegóły dotyczące zwrotu poniesionych wydatków

Lista kursów

[>] Lista kursów dla lekarzy POZ na rok 2015

[>] Lista kursów dla fizjoterapeutów na rok 2015

[>] Lista kursów dla lekarzy POZ na rok 2014

[>] Lista kursów dla fizjoterapeutów na rok 2014

[>] Lista kursów dla lekarzy POZ na rok 2013

[>] Lista kursów dla fizjoterapeutów na rok 2013

[>] Lista kursów dla lekarzy POZ na rok 2012

[>] Lista kursów dla fizjoterapeutów na rok 2012

Formularze i materiały
Materiały dydaktyczne
Formularze dla uczestników kursów dla lekarzy
Formularze dla uczestników kursów dla fizjoterapeutów

[pdf] Formularz zgłoszenia uczestnika na kurs

[pdf] Ankieta z danymi osobowymi

[doc] Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla fizjoterapeutów

[doc] Oświadczenie uczestnika projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

[pdf] Oświadczenie uczestnika projektu (dla fizjoterapeutów zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną)

[pdf] Oświadczenie uczestnika projektu (dla fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą)

[doc] Karta rozliczeniowa uczestnika kursu

[doc] Oświadczenie dotyczące podróży samochodem prywatnym

Proszę pamiętać o przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego wykształcenie, np. kopii dyplomu;
2) dokumentu potwierdzajacego zatrudnienie w POZ, np. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie uczestnika
3) dokumentu potwierdzajacego co najmniej 3 latni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w tym co najmniej 2 lata pracy z osobami po 65 roku życia (w formie oświadczenia kandydata lub zaświadczenie z zakładu pracy)
Więcej na ten temat możesz przeczytać w dokumencie: [pdf] Zasady zgłaszania się na kursy

Formularze dla realizatorów kursów
Dane kontaktowe

Koordynator projektu:

[koordynator] Pani Eliza Tatarczak, telefony: 22-5693-788, 608-555-402, email: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl

Obsługa administracyjno-organizacyjna:

[pracownik] Pani Teresa Witkowska, telefon: 22-5601-080, 608-590-580, email: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl

[pracownik] Pani Izabella Grabowska, telefon: 22-5601-081/082, 608-590-580, email: izabella.grabowska@cmkp.edu.pl

Rozliczenie dofinansowania uczestników kursów:

[pracownik] Pani Anna Stankiewicz, telefon: 22-5693-727, email: anna.stankiewicz@cmkp.edu.pl

[pracownik] Pani Beata Radomska, telefon: 22-5693-732, email: beata.radomska@cmkp.edu.pl